РЕГИСТЪР НА ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

РЕГИСТЪР НА ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС РАЗГЛЕЖДАНИ

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-СОФИЯ ОБЛАСТ

 

ДЕЛО

МАТЕРИЯ

ОСПОРВАЩ

ПРЕДМЕТ НА ОСПОРВАНЕ

СТАТУС

Адм. дело

1459/2019

изборен кодекс

Валентин Мирчов Милушев регистриран като кандидат за кмет на община Самоков

Решение №157 -МИ/28.10.19 г.,допълнено с Решение № 174-МИ/01.11/2019 на ОИК-Самоков

насрочено за 18.11.2019

Адм. дело

1457/2019

изборен кодекс

Кристина Цветанова Александрова

Решение № 140-МИ/04.11/2019 на ОИК-Костинброд

насрочено за 13.11.2019

Адм. дело

1452/2019

изборен кодекс

МК "Демократична България Обединение" /ДБГ/ представлявана от Веселин Запрянов Николов

Решение № 117-МИ/29.10/2019 на ОИК-Своге

насрочено за 15.11.2019

Адм. дело

1446/2019

изборен кодекс

ПП "ГЕРБ" чрез Людмил Павлов Христов общински ръководител на местната структура на ПП Герб за община Сливница

Решение за избиране на общински   съветници № 88/28.10/2019 на ОИК-Сливница

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1446/2019г. за разглеждане и решаване в едно производство с адм. дело № 1438/2019г., като адм. дело № 1446/2019г. следва да продължи под номера на по-рано заведеното  адм. дело № 1438/2019г.

Адм. дело

1445/2019

изборен кодекс

Божидар Каменов Горянов -кандидат за общински съветник в община Сливница от Местна коалиция " МИР" /БСДП; МИР/

Решение  на резултатите от изборите за общински съветници № 88/28.10/2019 на ОИК -Сливница

СЪЕДИНЯВА адм. дело № 1445/2019г. за разглеждане и решаване в едно производство с адм. дело № 1438/2019г., като адм. дело № 1445/2019г. следва да продължи под номера на по-рано заведеното  адм. дело № 1438/2019г.

Адм. дело

1442/2019

изборен кодекс

Владимир Михайлов Стойчев

Решение  № 88 -МИ/28.10/2019 на ОИК Горна Малина

 

Адм. дело

1438/2019

изборен кодекс

Марин Василев Павлов

Решение за избиране на общински съветници № 88/28.10/2019 на ОИК-Сливница

 

Адм. дело

1434/2019

изборен кодекс

Кристина Цветанова Александрова

Решение № 116-МИ/28.10/2019 на ОИК-Костинброд

Прекратено/

05.11.2019

Адм. дело

1418/2019

изборен кодекс

ПП " МИР" представлявано от Симеон Славчев 

Решение № 196/28.10/2019 на ОИК -Ботевград

Прекратено/ 07.11.2019

Адм. дело

1314/2019

изборен кодекс

МК " Движение инициатива за Ботевградска община "

Заповед № ОА - 716/ 19.09/2019 на Кмета на Община Ботевград

Определено/

11.10.2019

 

Адм. дело

1326/2019

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

т.1 от Приложение №9 към чл.41 от Наредба №2 за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Годеч № / на Общински съвет -Годеч

насрочено за 04.12.2019

Адм. дело

1302/2019

 

изборен кодекс

Тони Тодоров Иванов-представител на ПП ДПС за община Етрополе

Решение № 64  -МИ/30.09/2019 на ОИК-Етрополе

Решено/ 14.10.2019

Адм. дело

1222/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.26 в частта относно ".....събиране,транспортиране.."както и на чл.46 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Златица,приета с Решение  № 463 по протокол 45/30.06/2014 на Общински съвет -Златица

насрочено за 04.12.2019

Адм. дело

1218/2019

 

ЗКН

Иван Иванов Радойков

ЗПАМ с вх. № 94-00-428/03.07/2019 на гл.инспектор в ГД " Инспекторат за опазване на културното наследство"

обявено за решаване на 29.10.2019

Адм. дело

1210/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Горна Малина,приета с Решение № 149 по протокол 10/26.05/2016 на Общински съвет - Горна Малина

насрочено за 06.11.2019

Адм. дело

1207/2019

 

ЗОДОВ

" ЕЛНАДЗОР " ООД

искова молба срещу

ОБЩИНА      ПРАВЕЦ

 

Адм. дело

1206/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №1 за обществения ред на територията на община Сливница № / на Общински съвет Сливница

насрочено за 11.12.2019

Адм. дело

1201/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград,приета с Решение № 6 по протокол 1/31.01/2008 на Общински съвет -Ботевград

насрочено за 11.12.2019

Адм. дело

1200/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Етрополе приета с Решение № 43 по протокол 5/14.02/2008 на Общински съвет Етрополе

насрочено за 29.01.2020

Адм. дело

1175/2019

 

ЗОДОВ

Илиян Димитров Георгиев

искова молба срещу

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

насрочено за 11.12.2019

Адм. дело

1173/2019

 

ЗКН

Красимира Лука Тодорова

Мълчалив отказ за произнасяне по Заявление  № 331/30.04/2019 на зам.министъра на културата

насрочено за 02.12.2019

Адм. дело

1138/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.,чл.33,ал. чл.22,ал.2,чл.48,ал.2,чл.22,ал.3 4,чл.48,ал.3 и ал.4,чл.22,ал.5 и 6,чл.48,ал.5 и 6,чл.31,ал.1,чл.35,ал.1,чл.37,ал.1,чл.57,ал.1 и чл.60 в частта относно..събиране от Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Своге,приета с Решение № 136 по протокол 12/29.08/2014 на Общински съвет - Своге

насрочено за 13.11.2019

Адм. дело

1137/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.22,ал.2,чл.44 и чл.46,ал.6,чл.56 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ботевград,приета с Решение № 25/28.02/2019 на Общински съвет -Ботевград

насрочено за 06.11.2019

Адм. дело

1136/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.21,ал.2 и чл.43,ал.6 в частта относно "...събиране,транспортиране.."от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елин Пелин,приета с Решение № 1161 по протокол 42/26.11/2014 на Общински съвет -Елин Пелин

насрочено за 04.12.2019

Адм. дело

1135/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.7,т.7 в частта "....събиране,транспортиране.."чл.20,ал.2,т.1-5,чл.20,ал.3 и ал.4,чл.20,ал.5 и ал.6,чл.58 и чл.59 от Наредба за управление на отпадъците на територията на ощина Чавдар,приета с Решение № 399 по протокол 38/16.08/2018 на Общински съвет -Чавдар

насрочено за 13.11.2019

Адм. дело

1126/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.21,ал.2,чл.41 и чл.43,ал.6 в частта относно".....събиране,транпортиране..",чл.55,ал.1 и ал.2,чл.56 и 57 от Наредба №8 за управление на отпадъците на територията на община Сливница,приета с Решение № 118 по протокол 10/08.10/2015 на Общински съвет Сливница

насрочено за

20.11.2019

Адм. дело

1055/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл. 41 и чл. 56 от Наредба №8 за управление на отпадъците на територията на община Сливница, приета с Решение №118 по протокол № 10/08.10./2015 на Общински съвет Сливница

Решено/ 31.10.2019

Адм. дело

1052/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге, приета с Решение  № 94 по протокол №4/05.05./2011 на Общински съвет Своге

Решено/

23.10.2019

Адм. дело

1033/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №1 за обществения ред и безопасността на движението, приета с Решение №71 по протокол  № 9/29.04.2004 г., допълнена с Решение №99/28.06.2012 г. и изменена с Решение №28/17.12./2015 на Общински съвет Костенец

Решено/ 31.10.2019

Адм. дело

1032/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №16 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Драгоман, приета с решение № 146 по протокол №14/02.09./2008 на Общински съвет Драгоман

Прекратено/ 30.09.2019

Адм. дело

1013/2019

 

подзаконов нормативен акт

"РЕЙСЪР АУТО" ЕООД

протест срещу

чл. 1, ал. 1, т. 4, чл. 38, ал. 1, чл. 39 и чл. 40 от Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, приета с Решение № 43/30.05./2019 на Общински съвет  Пирдоп

насрочено за 06.11.2019

Адм. дело

980/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.12,ал.2,чл.21,ал.1,пр.последно,чл.28 в частта относно....при неплащане на месечна такса в продължение на един месец и чл.42 в частта относно " малолетни" от Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Елин Пелин,приета с Решение 391 по протокол № 20/26.01/2017 на Общински съвет -Елин Пелин

насрочено за 20.11.2019

Адм. дело

974/2019

 

ЗОДОВ

ЕТ "АЛЕКС - АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ" искова молба срещу

ОДМВР -София

насрочено за 14.11.2019

Адм. дело

938/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.3,ал.1 и ал.2 от Наредба №1 за обществен ред,сигурност и опазване на общинската собственост на територията на община Копривщица,приета с Решение 56 по протокол № 4/28.01/2016 на Общински съвет -Копривщица

Решено/ 31.10.2019

Адм. дело

937/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за управление на горските територии,собственост на община Своге,приета с Решение 40 по протокол № 5/11.04/2014 на Общински съвет -Своге

Решено

28.10.2019

Адм. дело

936/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за изграждане,стопанисване и опазване на зелената система на община Елин Пелин,приета с Решение 641 по протокол № 28/26.06/2009 на Общински съвет -Елин Пелин

Решено 23.10.2019

Адм. дело

920/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Самоков № / на Общински съвет Самоков

Решено/ 31.10.2019

Адм. дело

893/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.2,ал.1 в частта относно....и Разрешение за разкопаване,издадено от общ.Правец..чл.2,ал.2,чл.4,чл.6,чл.7,ал. от Наредба №8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Правец,приета с решение № 215/27.09/2017 на Общински съвет -Правец

Решено/

30.10.2019 

Адм. дело

892/2019

 

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за условията и реда за за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на община Елин Пелин,приета с Решение № 593 по протокол 21/31.03/2005 на Общински съвет -Елин Пелин

 обявено за решаване на 16.10.2019 

Адм. дело

891/2019

 

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.13,ал.2 и ал.3 от Наредба за определянето и администрирането на местни данъци,такси и цени на услуги на територията на община Костенец,приета с Решение № 36 по протокол 5/25.04/2019 на Общински съвет -Костенец

Решено/ 22.10.2019 

Адм. дело

883/2019

 

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.31 в частта " ....необходимите разрешения или...",чл.39,чл.19,чл.29,чл.38,чл.44 и чл.42 от Наредба №8 за опазване на околната среда,поддържане на чистотата и управлението на отпадъците,приета с Решение. № 131 по протокол 9/29.11/2006 на Общински съвет –Етрополе

 

 Решено/ 22.10.2019

Адм. дело

876/2019

 

ЗОДОВ

Станка Йотова Пешева

искова молба срещу

Българска народна банка ФГВБ и Народно събрание № / на

 насрочено за

25.11.2019

Адм. дело

861/2019

 

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Костенец,приета с решение №105 по протокол № 13/18.12/2008 на Общински съвет.

 Обявено за решаване на

02.10.2019

Адм. дело

824/2019

 

ЗОДОВ

Филип Рилков Петров

искова молба срещу

ОДМВР -София

Решено/

03.10.2019

Адм. дело

798/2019

 

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за обществения ред на територията на община Пирдоп, приета от Обс-Пирдоп с Решение № 147 по протокол № 13/30.10./2008 на Общински съвет-Пирдоп

насрочено за

07.11.2019

Адм. дело

756/2019

 

ЗОДОВ

Веселин Иванов Велчев

искова молба срещу

ОДМВР -София

Решено/

08.07.2019

(изпратено по жалба във ВАС)

Адм. дело

733/2019

ЗОДОВ

Васил Начов Духалов

искова молба срещу

Министерство на земеделието и храните

Прекратено/

27.06.2019

(изпратено по жалба във ВАС)

Адм. дело

729/2019

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №1 за обществения ред в община Етрополе на Общински съвет Етрополе

Решено/

23.10.2019

Адм. дело

712/2019

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за управление на отпадъци на територията на община Ботевград на Общински съвет -Ботевград

насрочено за

06.11.2019

Адм. дело

688/2019

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №16 за условията и реда за установяване на жилищни нужди,за настаняване под наем и продажба на общински жилища на община Етрополе № / на Общински съвет Етрополе

Решено/

02.10.2019

Адм. дело

665/2019

ЗОДОВ

Георги Пламенов Петков

искова молба срещу

ОДМВР -София

Решено /

20.06.2019

(изпратено по жалба във ВАС

Адм. дело

657/2019

ЗОДОВ

Румен Иванов Иванов

искова молба срещу

ОДМВР -София

Решено/

23.10.2019  

Адм. дело

654/2019

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.19,ал.2 и чл.36,ал.2,т.1 и т.4 от Наредба за управление на общинските горски територии в община Елин Пелин,приета с Решение № 221 по протокол7/26.04/2012 на Общински съвет - Елин Пелин

Определено/

16.10.2019

Адм. дело

652/2019

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.5 и чл.23,ал.1,т.1 от Наредба №3 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Самоков № / на Общински съвет Самоков

Решено/ 29.10.2019

Адм. дело

628/2019

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Раздел двадесет и трети "Административно-наказателни разпоредби" от Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Своге,приета с Решение № 136 по Протокол №12/29.08/2014 на Общински съвет - Своге

Решено/ 30.09.2019

Адм. дело

627/2019

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за управление на горските територии собственост на община Самоков № / на Общински съвет - Самоков

Решено/ 01.11.2019

Адм. дело

571/2019

ЗОДОВ

" ХОЛИД " ЕООД

искова молба срещу

 

Българска агенция по безопасност на храните

насрочено за

10.12.2019

Адм. дело

569/2019

ЗОДОВ

" БУЛСИСТЕМ АФ" ЕООД искова молба срещу

Държавен фонд " Земеделие"

Решено/ 25.10.2019

Адм. дело

548/2019

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за търговската дейност и услуги на територията на Община Своге № / на Общински съвет-Своге

 

 Решено/ 02.10.2019

Адм. дело

532/2019

ЗОДОВ

" НИЕ КОНСУЛТИНГ " ЕООД

искова молба срещу

Областна дирекция

" Земеделие " -София област

Прекратено 26.09.2019

Адм. дело

523/2019

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.39,ал.3 в частта относно " или упълномощено от него лице" и чл.40 т.2 и т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Челопеч № / на Общински съвет -Челопеч

Решено/ 07.10.2019

Адм. дело

521/2019

подзаконов нормативен акт

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.51,ал.3 в частта" .....или упълномощено от него лице,чл.52,ал.2,т.2 и т.3,чл.52,ал.2,т.6 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мирково,приета с решение № 53 по протокол 9/21.04/2008 на Общински съвет Мирково

Решено/ 04.10.2019

 

 

Административно дело 507 / 2019

Образувано на 27.03.2019 срещу чл.36 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищна собственост на община Елин Пелин, приета с Решение 593 по протокол 21/31.03 от 2005 г.

ДОКЛАДЧИК съдия Каролина Неделчева

 Решено на  04.10.2019  

Делото е с особен обществен интерес подзаконов нормативен акт

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Каролина Неделчева

 

Административно дело 505 / 2019

Образувано на 27.03.2019 по искова молба на „Тера Юг“ ЕООД Самоков, срещу Министерството на земеделието и храните

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Желязкова

Насрочено е заседание за 04.12.2019 10:00

Делото е с особен обществен интерес ЗОДОВ

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Желязкова

 

 Административно дело 463 / 2019

Образувано на 19.03.2019 по искова молба на осн чл.1, вр.чл.4 от ЗОДОВ на Росен Григоров Георгиев срещу ОДМВР София

ДОКЛАДЧИК съдия Полина Богданова-Кучева

Решено на 24.06.2019  Изпратено по жалба във ВАС

Делото е с особен обществен интерес – ЗОДОВ

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Полина Богданова-Кучева

 

  

Административно дело 418 / 2019

Образувано на 11.03.2019 по искова молба на „Сами Миит БГ“ ЕООД, чрез адв. д-во „Зарева и Златева“–София срещу Българска агенция за безопасност на храните

ДОКЛАДЧИК съдия Каролина Неделчева

Делото е с особен обществен интерес ЗОДОВ

Определено на 16.09.2019 г.  Изпратено по жалба във ВАС

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Каролина Неделчева

 

Административно дело 405 / 2019

Образувано на 11.03.2019 по искова молба на Иван Георгиев Ангелов –София ЖК Младост 4 срещу Агенция „Пътна инфраструктура“

ДОКЛАДЧИК съдия Каролина Неделчева

Делото е с особен обществен интерес ЗОДОВ

Решено на 09.05.2019 Изпратено по жалба във ВАС

 

 

Административно дело 390/ 2019

Образувано на 05.03.2019 по искова молба на „ Агровал БГ " ЕООД чрез адв. дружество „Зарева и Златева" срещу Българска агенция за безопасност на храните

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на 07.11.2019 10.00

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

Административно дело 361 / 2019

Образувано на 25.02.2019 по Протест на Окръжна прокуратура –София срещу Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман, приета с Решение № 32/18.12/2015 на Общински съвет Ихтиман

ДОКЛАДЧИК съдия Каролина Неделчева

Делото е с особен обществен интерес -- подзаконов нормативен акт

Прекратено  на 11.09.2019  

 

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Каролина Неделчева

 

 

 

Административно дело 335 / 2019

Образувано на 21.02.2019 Подател "Централна консултанска компания" ООД и "Гудуил Консултинг" ЕООД срещу Решение № 1383/13.12.2018 на Комисия за защита на конкуренцията

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес по ЗЗК

Насрочено заседание на 21.01.2020

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова

 

 Административно дело 303/ 2019

Образувано на 15.02.2019 Ищец СД " Мелдия -Асенови и Сие " чрез адв.Чавдар Пламенов Виденов срещу Агенция Митници

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес – ЗОДОВ

Решено на 07.06.2019 Изпратено по жалба във ВАС                          

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова