Дела с обществен интерес

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ОБЛАСТ

ДЕЛА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 2019 Г.

 

 

Административно дело 523 / 2019

Образувано на 28.03.2019 по Протест на Окръжна прокуратура -София срещу чл.39,ал.3 в частта относно " или упълномощено от него лице" и чл.40 т.2 и т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Челопеч / Общински съвет -Челопеч

ДОКЛАДЧИК съдия Полина Богданова-Кучева

Делото е с особен обществен интерес – подзаконов нормативен акт

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Полина Богданова-Кучева

 

Административно дело 522 / 2019

Образувано на 28.03.2019 по Протест на Окръжна прокуратура -София срещу Наредба за управление на отпадъците на територията на община Антон, приета с решение 278 по протокол 20/28.10/2009 Общински съвет -Антон

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Попова

Делото е с особен обществен интерес подзаконов нормативен акт

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Попова

 

Административно дело 521 / 2019

Образувано на 28.03.2019 по Протест на Окръжна прокуратура -София срещу чл.51,ал.3 в частта" .....или упълномощено от него лице,чл.52,ал.2,т.2 и т.3,чл.52,ал.2,т.6 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мирково, приета с решение 53 по протокол 9/21.04/2008 Общински съвет Мирково

ДОКЛАДЧИК съдия Каролина Неделчева

Делото е с особен обществен интерес подзаконов нормативен акт

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Каролина Неделчева

 

Административно дело 520 / 2019

Образувано на 28.03.2019 по протест на Окръжна прокуратура – София срещу чл.4,ал.4 в частта относно "...разрешително по чл.37 от Закона за ограничаване вредното въздействие върху околната среда от Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистота на територията на община Горна Малина, приета с решение 124 по протокол 7/07.11/2001 Общински съвет -Горна Малина

ДОКЛАДЧИК съдия Велислава Кипрова

Делото е с особен обществен интерес – подзаконов нормативен акт

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Велислава Кипрова

 

Административно дело 516 / 2019

Образувано на 28.03.2019 по искова молба на " Тимит 5 " ЕООД чрез адв.Г. Въжаров съдебен адрес гр. С. срещу Агенция Митници /

ДОКЛАДЧИК съдия Георги Николов

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Георги Николов

 

Административно дело 512 / 2019

Образувано на 28.03.2019 по протест на Окръжна прокуратура –София срещу чл.7,ал.3,чл.37,ал.4 в частта " застрашени са от самосрутване..." и чл.45,ал.5 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, приета с решение 6 по протокол 1/ 26.01/2006 Общински съвет -Годеч

ДОКЛАДЧИК съдия Георги Николов

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Георги Николов

 

Административно дело 510 / 2019

Образувано на 27.03.2019  по искова молба на Мирослав Богданов Танков, чрез адв. Николай Танков, срещу Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

ДОКЛАДЧИК съдия Милка Варнова-Итова

Делото е с особен обществен интерес  ЗОДОВ

Насрочено е заседание за 28.05.2019 14:00

             Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Милка Варнова-Итова

 

Административно дело 507 / 2019

Образувано на 27.03.2019  срещу чл.36 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищна собственост на община Елин Пелин, приета с Решение 593 по протокол 21/31.03 от 2005 г.

ДОКЛАДЧИК съдия Каролина Неделчева

Делото е с особен обществен интерес  подзаконов нормативен акт

             Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Каролина Неделчева

 

 Административно дело 505 / 2019

Образувано на 27.03.2019  по искова молба на „Тера Юг“ ЕООД Самоков, срещу Министерството на земеделието и храните

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Желязкова

Делото е с особен обществен интерес  ЗОДОВ

             Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Желязкова

 

Административно дело 492/ 2019

Образувано на 25.03.2019 срещу чл.31,ал.1,ал.2,ал.3 и 4 ,чл.32,ал.5 от Наредба за управление на общинските горски територии в община Елин Пелин, приета с Решение 221 по протокол7/26.04/2012  Общински съвет Елин Пелин

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

Насрочено е заседание за  29.05.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

Административно дело 478 / 2019

Образувано на 20.03.2019 по протест на Окръжна прокуратура –София срещу чл.37, ал.4 от Наредба за управление на горските територии собственост на община Своге Издаден от: Общински съвет - Своге

ДОКЛАДЧИК съдия Георги Николов

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

Изготвено е  разпореждане 531/03/22/2019

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Георги Николов

 

Административно дело 474 / 2019

Образувано на 20.03.2019 по искова молба на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ на „Еко Сладост“ООД представлявано от управителя Десислава Димитрова гр Русе срещу Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ДОКЛАДЧИК съдия Вергиния Димитрова

Изготвено е  разпореждане 513/03/22/2019

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Вергиния Димитрова

 

Административно дело 464 / 2019

Образувано на 19.03.2019 по протест на Окръжна прокуратура –София срещу Наредба за изграждане454, стопанисване и опазване на зелената система на община Божурище, приета с Решение  № 58 по протокол 10/10.07/2008 на Общински съвет Божурище

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова

 

Административно дело 463 / 2019

Образувано на 19.03.2019 по искова молба на осн чл.1, вр.чл.4 от ЗОДОВ на Росен Григоров Георгиев срещу ОДМВР София

ДОКЛАДЧИК съдия Полина Богданова-Кучева

Насрочено заседание на 22.04.2019 10:30

Делото е с особен обществен интерес – ЗОДОВ

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия  Полина Богданова-Кучева

 

Административно дело 454 / 2019

Образувано на 15.03.2019  срещу чл.51,ал.3 в частта "или упълномощено от него лице",чл.52,ал.2,т.2 и т.3 и чл.52,ал.2,т.6 от Наредба №15 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Сливница, приета с решение 75/26.03/2009 Общински съвет Сливница

ДОКЛАДЧИК съдия Милка Варнова-Итова

Делото е с особен обществен интерес  подзаконов нормативен акт

Насрочено заседание на 05.06.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

             Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Милка Варнова-Итова

 

Административно дело 446 / 2019

Образувано на 15.03.2019 по протест на Окръжна прокуратура – София срещу Акт -- Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Чавдар, приета с Решение 113 по протокол 12/30.09 от 2008 г..

ДОКЛАДЧИК съдия Вергиния Димитрова

Изготвено е  разпореждане 517/03/21/2019

Делото е с особен обществен интерес – подзаконов нормативен акт

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Вергиния Димитрова

 

Административно дело 445 / 2019

Образувано на 15.03.2019 по протест на Окръжна прокуратура – София срещу Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Долна баня, приета с Решение Номер:         174 по протокол 12/05.12 от 2008 г. Издаден от: Общински съвет Долна баня .

ДОКЛАДЧИК съдия Милка Варнова-Итова

Насрочено е заседание за  05.06.2019 10:00

Делото е с особен обществен интерес – подзаконов нормативен акт

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Милка Варнова-Итова

 

Административно дело 444 / 2019

Образувано на 15.03.2019 по искова молба на осн. чл.1, ал. 1 на ЗОДОВ на Георги Иванов Цветански, чрез адв Димитър Симидчиев срещу ОДМВР-София

ДОКЛАДЧИК съдия Мирела Георгиева

Делото е с особен обществен интерес – ЗОДОВ

По делото има изготвено  Разпореждане 495/03/18/2019

              Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мирела Георгиева

 

 

Административно дело 443 / 2019

Образувано на 15.03.2019 по протест на Окръжна прокуратура – София срещу  -- чл.41,ал.3,чл.42,ал.2,т.2 и т.3,чл.42,ал.2,т.6 от Наредба №20 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Етрополе, приета с Решение 162/29.10 от 2008 г. Общински съвет Етрополе

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Желязкова

Делото е с особен обществен интерес – подзаконов нормативен акт

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Желязкова

 

Административно дело 435 / 2019

Образувано на 14.03.2019 по протест на Окръжна прокуратура – София срещу Акт -- чл.51,ал.3,чл.52 ал.2,т.2 и т.3 ,чл.52,ал.2,т.6 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ботевград, приета с Решение 197/26.06 от 2008 г.

ДОКЛАДЧИК съдия Велислава Кипрова

Делото е с особен обществен интерес – подзаконов нормативен акт

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Велислава Кипрова

 

 

Административно дело 428 / 2019

Образувано на 14.03.2019 по протест на Окръжна прокуратура –София срещу чл.38,ал.1 т.9 от Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге, приета с Решение № 94 по протокол 4/05.05/2011 на Общински съвет Своге

ДОКЛАДЧИК съдия Георги Николов

Делото е с особен обществен интерес – подзаконов нормативен акт

Има изготвено  разпореждане 516/03/21/2019

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Георги Николов

 

Административно дело 418 / 2019

Образувано на 11.03.2019 по искова молба на „Сами Миит БГ“ ЕООД, чрез адв. д-во „Зарева и Златева“–София срещу Българска агенция за безопасност на храните

ДОКЛАДЧИК съдия Каролина Неделчева

Делото е с особен обществен интерес ЗОДОВ

По делото има изготвено РАЗПОРЕЖДАНЕ № 488/ 03/15/2019

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Каролина Неделчева

 

Административно дело 405 / 2019

Образувано на 11.03.2019 по искова молба на Иван Георгиев Ангелов –София ЖК Младост 4 срещу Агенция „Пътна инфраструктура“

ДОКЛАДЧИК съдия Каролина Неделчева

Делото е с особен обществен интерес ЗОДОВ

По делото  има изготвено РАЗПОРЕЖДАНЕ

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Каролина Неделчева

 

Административно дело 397 / 2019

Образувано на 07.03.2019 по протест на Окръжна прокуратура –София срещу чл.15,ал.2 в частта " ...за което гражданите заплащат  режийни разноски  в размер на 0.5 на сто от стойността на имота по сметка на община Своге, както и чл.27,ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд в община Своге, приета с решение 190 по протокол 14/11.12 от 2006 г  на Общински съвет Своге

ДОКЛАДЧИК съдия Велислава Кипрова

Насрочено заседание на  29.05.2019 г. от 10.00 ч

По делото  има изготвено РАЗПОРЕЖДАНЕ.

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Велислава Кипрова

 

Административно дело 396 / 2019

Образувано на 07.03.2019 срещу чл.28 в частта относно " разрешително по чл.35 от ЗУО " от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Чавдар, приета с Решение 399 по протокол 38/16.08 от 2018 г.

ДОКЛАДЧИК съдия Полина Богданова-Кучева

Делото е с особен обществен интерес – подзаконов нормативен акт

Насрочено заседание  за 15.05.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Полина Богданова-Кучева

 

Административно дело 390/ 2019

Образувано на 05.03.2019 по искова молба на  „ Агровал БГ " ЕООД чрез адв. дружество „Зарева и Златева" срещу Българска агенция за безопасност на храните

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на        2019

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

Административно дело 386 / 2019

Образувано на 05.03.2019  срещу Наредба за чистотата и опазване на околната среда на територията на община Долна баня, приета с Решение 84 по протокол 4/29.04 от 2004 г.

ДОКЛАДЧИК съдия Милка Варнова-Итова

Делото е с особен обществен интерес  подзаконов нормативен акт

Насрочено заседание на 05.06.2019 10.00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

             Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Милка Варнова-Итова

 

Административно дело 372/ 2019

Образувано на 27.02.2019 по протест на Окръжна прокуратура София срещу Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Божурище № / на Общински съвет - Божурище

ДОКЛАДЧИК съдия Мирела Георгиева

Делото е с особен обществен интерес – подзаконов нормативен акт

Насрочено в открито съдебно заседание за 15.05.2019 г. от 10.00 ч

Има изготвено РАЗПОРЕЖДАНЕ 

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мирела Георгиева

 

Административно дело 371/ 2019

Образувано на 25.02.2019 по жалба на Ивайло Цветанов Монев, София ж.к Лозенец, срещу Заповед № СД-05-14/02-01/2019 на Министъра на правосъдието

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес – ЗННД

Има изготвено РАЗПОРЕЖДАНЕ 

Насрочено заседание за 11.04.2019 11:00

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

Административно дело 364 / 2019

Образувано на 26.02.2019  срещу Наредба №5 за изграждане и опазване на зелената система но община Годеч, приета с решение 60 по протокол 6/22.05 от 2008 г.

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Желязкова

Делото е с особен обществен интерес  подзаконов нормативен акт

Има изготвено РАЗПОРЕЖДАНЕ 

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

             Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Желязкова

 

Административно дело 361 / 2019

Образувано на 25.02.2019 по Протест на Окръжна прокуратура –София срещу Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман, приета с Решение № 32/18.12/2015 на Общински съвет Ихтиман

ДОКЛАДЧИК съдия Каролина Неделчева

Делото е с особен обществен интерес -- подзаконов нормативен акт

Има изготвено РАЗПОРЕЖДАНЕ  с указание за страните.

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

                Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Каролина Неделчева

 

Административно дело 360/ 2019

Образувано на 25.02.2019 по протест на Окръжна прокуратура -София срещу Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строители и масово разпространени отпадъци на територията на община Пирдоп № / на Общински съвет Пирдоп

ДОКЛАДЧИК съдия Мирела Георгиева

Делото е с особен обществен интерес – подзаконов нормативен акт

Насрочено заседание на 15.05.2019 -10.00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

              Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мирела Георгиева

 

Административно дело 357/ 2019

Образувано на 25.02.2019 по жалба на Мариола Ангелова Гарибова гр. София, ж.к. Гоце Делчев, срещу Резултати от проведения на 04.11.18 г. конкурс за нотариуси, обявен със Заповед № ЛС-04-330/28.05/2018 на Министъра на правосъдието

ДОКЛАДЧИК съдия Мирела Георгиева

Делото е с особен обществен интерес - ЗННД

Изготвено е ОПРЕДЕЛЕНИЕ по хода и РАЗПОРЕЖДАНЕ.

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мирела Георгиева

 

Административно дело 356 / 2019

Образувано на 25.02.2019 по жалба на Жулиета Тенкова Димитрова чрез адв.Мариана Айдарова срещу Заповед № СД -05-243/31.12/2018 на Министъра на правосъдието

ДОКЛАДЧИК съдия Велислава Кипрова

Делото е с особен обществен интерес - ЗННД

Насрочено към  ВАС по препирня ЗА ПОДСЪДНОСТ на 01.03.2019 г.

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Велислава Кипрова

 

Административно дело 352 / 2019

Образувано на 25.02.2019 срещу Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Копривщица № / на Общински съвет Копривщица

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Попова

Делото е с особен обществен интерес подзаконов нормативен акт

ИЗГОТВЕНО Е РАЗПОРЕЖДАНЕ

Насрочено заседание на 03.04.2019 г. от 10.00 ч.

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Попова

 

Административно дело 347/ 2019

Образувано на 25.02.2019 по жалба на Мартин Ванев Попов чрез адв. Симона Чолакова и адв. Юлиан Дацев  срещу чл.23 и чл.24 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Годеч,приета с Решение 99 по протокол 8/ 28.09 от 2017 г. Издаден от Общински съвет Годеч

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

Има изготвено РАЗПОРЕЖДАНЕ 

Делото е оставено БЕЗ ДВИЖЕНИЕ

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

Административно дело 344 / 2019

Образувано на 22.02.2019 по Протест на Окръжна прокуратура –София срещу чл.11,ал.1 в частта „малки покрити обслужващи обекти/кафенета, сладкарници, обекти за игри",чл.35,чл.36 и чл.40 от Наредба за изграждане,стопанисване и опазване на зелената система на община Елин Пелин / Общински съвет Елин Пелин

ДОКЛАДЧИК съдия Каролина Неделчева

Делото е с особен обществен интерес подзаконов нормативен акт

Има изготвено РАЗПОРЕЖДАНЕ 

Насрочено заседание  за 15.05.2019 год. от 10.00 ч

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Каролина Неделчева

 

Административно дело 335 / 2019

Образувано на 21.02.2019  Подател "Централна консултанска компания" ООД и "Гудуил Консултинг" ЕООД срещу Решение № 1383/13.12.2018 на Комисия за защита на конкуренцията

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес по ЗЗК

Насрочено заседание на            2019

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова

 

 

Административно дело 325/ 2019

Образувано на 19.02.2019 Ищец " Рейсър Ауто "ЕООД чрез адв. Юлиан Дацев съдебен адрес: гр. София, ул. Аксаков №28,ет.2 -адв.кантора адв.Дацев срещу чл.21,ал.1 от Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково № / на Общински съвет Мирково

ДОКЛАДЧИК съдия Георги Николов

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

ИЗГОТВЕНО Е РАЗПОРЕЖДАНЕ

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Георги Николов

 

Административно дело 324/ 2019

Образувано на 19.02.2019 Ищец " Рейсър Ауто "ЕООД чрез адв. Юлиан Дацев съдебен адрес: гр. София, ул.Аксаков №28,ет.2 -адв.кантора адв.Дацев срещу чл.33,ал.1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ботевград № / на Общински съвет Ботевград

ДОКЛАДЧИК съдия Велислава Кипрова

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

ИЗГОТВЕНО Е РАЗПОРЕЖДАНЕ

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Велислава Кипрова

 

Административно дело 323/ 2019

Образувано на 19.02.2019 Ищец " Рейсър Ауто "ЕООД чрез адв. Юлиан Дацев съдебен адрес: гр. София,ул.Аксаков №28,ет.2 -адв.кантора адв.Дацев срещу чл.38Б,ал.4 от Наредба №8 за опазване на околната среда,поддържане на чистотата и управлението на отпадъците № / на Общински съвет Етрополе

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

ИМА ИЗГОТВЕНО РАЗПОРЕЖДАНЕ

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова

 

Административно дело 322/ 2019

Образувано на 19.02.2019 Ищец " Рейсър Ауто "ЕООД чрез адв.Юлиан Дацев съдебен адрес: гр. София, ул. Аксаков №28,ет.2 -адв. кантора адв. Дацев срещу чл.24 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Чавдар ,приета с Решение № 399 по протокол 38/16.08/2018 на Общински съвет -Чавдар

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

ИЗГОТВЕНО Е РАЗПОРЕЖДАНЕ

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

 

Административно дело 313 / 2019

Образувано на 18.02.2019 срещу Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Попова

Делото е с особен обществен интерес подзаконов нормативен акт

ИМА ИЗГОТВЕНО РАЗПОРЕЖДАНЕ

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Попова

 

 

Административно дело 312 / 2019

Образувано на 18.02.2019  по жалба на М.Гарибова от гр.С. срещу Протокол по чл.11 от Наредба 36/07.01/1998 Министъра на правосъдието

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес по ЗННД

Има изготвено  определение 419/03/22/2019

             Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова

 

Административно дело 311/ 2019

Образувано на 18.02.2019 Ищец " Трейдинг " 212 ЕООД  гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 3 / Литекс Тауър / ,ет.10 срещу Решение № 31 -П /04.01/2019 на Комисия за финансов надзор / КФН /

ДОКЛАДЧИК съдия Мирела Георгиева

Делото е с особен обществен интерес - ЗКФН

ИЗГОТВЕНО Е РАЗПОРЕЖДАНЕ

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мирела Георгиева

 

 

Административно дело 305 / 2019

Образувано на 15.02.2019 срещу Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ботевград № / Общински съвет Ботевград

ДОКЛАДЧИК съдия Вергиния Димитрова

Делото е с особен обществен интерес подзаконов нормативен акт

ИЗГОТВЕНО Е РАЗПОРЕЖДАНЕ

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Вергиния Димитрова

 

 

Административно дело 303/ 2019

Образувано на 15.02.2019 Ищец СД " Мелдия -Асенови и Сие " чрез адв.Чавдар Пламенов Виденов срещу Агенция Митници

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес – ЗОДОВ

Насрочено е заседание за  28.03.2019 10:30

ИЗГОТВЕНО Е РАЗПОРЕЖДАНЕ

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

 

Административно дело 294 / 2019

Образувано на 13.02.2019  Ищец Флорин -Себастиан Войня чрез адв. Николова срещу  ОДМВР -София

ДОКЛАДЧИК съдия Милка Варнова-Итова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на  02.04.2019 14:30

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Милка Варнова-Итова

 

 

Административно дело 205 / 2019

Образувано на 08.02.2019

Ищец Светослав Димитров Добрев срещу  ОДМВР -София

ДОКЛАДЧИК съдия Вергиния Димитрова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на  08.04.2019 11.15

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Вергиния Димитрова

 

Административно дело 204 / 2019

Образувано на 08.02.2019

Ищец Светослав Димитров Добрев срещу  ОДМВР -София

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на  10.04.2019 10:00

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова

 

Административно дело 203 / 2019

Образувано на 07.02.2019  с ищец Екатерина Евгениева Атанасова срещу  Столична дирекция на вътрешните работи -СДВР

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на  10.04.2019 10:00

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова

 

Административно дело 144 / 2019

Образувано на 30.01.2019 Ищец Росен Георгиев Шиков чрез адв. Евтим Малоселски срещу ОД на МВР София

ДОКЛАДЧИК съдия Георги Николов

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на  11.03.2019 14:00

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Георги Николов

 

Административно дело 135 / 2019

Образувано на 25.01.2019 срещу Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с Решение  № 160 по протокол 9/09.10/2008 на Общински съвет Долна баня

ДОКЛАДЧИК съдия Мариела Георгиева

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на  10.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

             Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мариела Георгиева

 

Административно дело 134 / 2019

Образувано на 25.01.2019 срещу чл.22,ал.1,т.1 в частта „.2 месеца",чл.26,ал.5 и чл.36 от Наредба за реда за управление и за разпореждане с общински жилища в община Горна Малина № / на Общински съвет Горна Малина

ДОКЛАДЧИК съдия Милка Варнова-Итова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на 03.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Милка Варнова-Итова

 

Административно дело 133 / 2019

Образувано на 25.01.2019 срещу чл.6,ал.1 от Наредба за обществения ред на територията на община Своге № / на Общински  съвет Своге

ДОКЛАДЧИК съдия Милка Варнова-Итова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на 03.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Милка Варнова-Итова

 

Административно дело 128 / 2019

Образувано на 25.01.2019 срещу Наредба за общинските жилища, приета с Решение № 22 по протокол 4/28.03/2013 на Общински съвет Пирдоп

ДОКЛАДЧИК съдия Вергиния Димитрова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на 15.05.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Вергиния Димитрова

 

Административно дело 127 / 2019

Образувано на 25.01.2019 срещу Наредба за условията за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на община Ботевград,приета с Решение № 42 по протокол3/ 28.02/2008 на Общински съвет Ботевград

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на  17.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова

 

Административно дело 119 / 2019

Образувано на 25.01.2019 срещу Наредба №1 за общественият ред и опазване на общинските имоти на територията на община Самоков № / на Общински съвет Самоков

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Желязкова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание за  08.05.2019 год. от 10.00 часа.

По делото има изготвени ДВЕ разпореждания.

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Желязкова

 

 

Административно дело 103 / 2019

Образувано на 22.01.2019

Ищец Любомир Любенов Дъбов срещу Община Самоков

ДОКЛАДЧИК съдия Мариела Георгиева

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание ЗАКРИТО

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мариела Георгиева

 

 

Административно дело 102 / 2019

Образувано на 22.01.2019 срещу чл.33,ал.1,т.3 и чл.45,ал.3 в частта" .....2 % режийни разноски по сметка на общината" от Наредба от 26.01.2006 г.за реда и условията за установяване на жилищни нужди,за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд в община Годеч № / на Общински съвет -Годеч

ДОКЛАДЧИК съдия Полина Богданова-Кучева

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на  10.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Полина Богданова-Кучева

 

Административно дело 94 / 2019

Образувано на 18.01.2019 срещу Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец, приета с решение № 5 по протокол 2/ 01.02/2018 на Общински съвет Костенец

ДОКЛАДЧИК съдия Милка Варнова-Итова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на  06.03.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

 

Административно дело 93 / 2019

Образувано на 18.01.2019 Срещу чл.10,ал.1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Костенец,приета с Решение № 105 по протокол 13/ 18.12/2008 на Общински съвет Костенец

ДОКЛАДЧИК съдия Вергиния Димитрова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на 10.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Вергиния Димитрова

 

 

Административно дело 86 / 2019

Образувано на 17.01.2019 по Протест на Окръжна прокуратура –София срещу Наредба № 11 за условията и реда установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища на община Сливница,приета с Решение № 156 по протокол 13/ 31.10/2008 на Общински съвет -Сливница

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на  20.03.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

 

Административно дело 71 / 2019

Образувано на 16.01.2019 по Протест на Окръжна прокуратура –София срещу чл.17,ал.2 , в частта.......за което гражданите заплащат режийни разходи в размер на 0,5 на сто от стойността на имота по сметка на общината,чл.28,ал.2 и чл.41,ал.5,т.1.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди,за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на община Елин Пелин,приета с Решение № 593 по протокол 21/31.03/2005 на Общински съвет Елин Пелин

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Желязкова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание            .2019

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Желязкова

 

 

Административно дело 70 / 2019

Образувано на 16.01.2019 по Протест на Окръжна прокуратура –София срещу чл.15,ал.2 в частта, за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5 от стойността на имота,по сметка на общината,чл.28 и чл.41,ал.5 от Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища,собственост на община Драгоман,приета  с Решение  № 25 по протокол 2/02.03/2005 на Общински съвет Драгоман

ДОКЛАДЧИК съдия Каролина Неделчева

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 10.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Каролина Неделчева

 

 

Административно дело 59 / 2019

Образувано на 14.01.2019 по протест на Окръжна прокуратура срещу чл.3,ал.3 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Ихтиман, приета с решение № 729 /26.01/2007 на Общински съвет Ихтиман

ДОКЛАДЧИК Съдия МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 10.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мирела Георгиева

 

 

Административно дело 50 / 2019

Образувано на 11.01.2019 по протест на Окръжна прокуратура -София чл.32,ал.2 и чл.33 от Наредба за упражняване правата на община Годеч върху общинската част от капитала на търговските дружества № / на Общински съвет -Годеч

ДОКЛАДЧИК Съдия Георги Николов

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 06.03.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Ответник: ОбС - Годеч.

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия: Георги Николов

 

Административно дело 42 / 2019

Образувано на 11.01.2019

Ищец Петър Цанов Батев чрез адв. Христо Якимов срещу  Изпълнителна агенция " Автомобилна администрация" № / на

ДОКЛАДЧИК съдия Велислава Кипрова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на  13.03.2019 10.00

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Велислава Кипрова

 

Административно дело 41 / 2019

ДОКЛАДЧИК Съдия МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА

Образувано на 11.01.2019г. по Протест на Окръжна прокуратура -София - чл.16,ал.2 в частта за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5 на сто от стойността на имота,чл.29,чл.39,ал.1,т.1 и чл.41,ал.5 от Наредба №16 за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Общински съвет Етрополе

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 13.03.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Ответник: ОбС - Челопеч.

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мирела Георгиева

 

 

Административно дело 17 / 2019

ДОКЛАДЧИК Съдия МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА

Образувано на 05.07.2018г. по Протест Окръжна прокуратура -София - оспорване на подзаконов нормативен акт срещу Наредба за преместваемите обекти и елементи на територията на община Златица № / на ОбС - Златица

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 03.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Ответник: ОбС - Челопеч.

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мирела Георгиева

 

 

ДЕЛА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 2018 Г.

Административно дело 668 / 2018

По Протест на осн.чл.186 ал.2 вр.чл.185 от АПК на Окръжна прокуратура –София против чл.25 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение №277 от 20.08.2009 г. на ОбС – Челопеч

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА

Образувано на 05.07.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт
Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 09-10-2018

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Ответник: ОбС - Челопеч.

 

Административно дело 629/ 2018

По чл.94 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приета с решение 9 по  протокол 2/ 18.11/2015 Общински съвет Челопеч

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия ВЕРГИНИЯ ДИМИТРОВА

Образувано на 27.06.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт
Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 10-10-2018 от 10:00 часа

Протестираща: страна прокурор при Окръжна прокуратура –София

Ответник: ОбС - Челопеч.

 

Административно дело 857/ 2018

По протест на осн. .чл.186, ал.2, вр.чл.185 от АПК  на Окръжна прокуратура - София срещу

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Челопеч, приета с Решение №277/2009 г. по протокол № 23/20.08/2009 на Общински съвет – Челопеч.

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

Образувано на 23.08.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание: 19.12.2018 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС - Челопеч.

 

Административно дело 950/ 2018

По протест на осн.чл.186, ал.2, вр.чл.185 от АПК  на Окръжна прокуратура - София срещу

чл. 7,т.2 и чл.7,ал.6 от Наредба за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата,опазване на общинското имущество,околната среда и противопожарната охрана на територията на община Антон ,приета с решение  № 20/27.03/2000 на Общински съвет Антон.

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА

 Образувано на 25.09.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание: 23.01.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС - Антон.

 

Административно дело 964/ 2018

По Протест на осн.чл.186, ал.2 във вр.чл.185 от АПК  на Окръжна прокуратура -София срещу

чл.27,ал.1,чл.27,ал.5,т.1 и т.2,чл.27,ал.7 и чл.27,ал.8 в частта относно ".....от които 10 лв. постоянна част, независеща от броя посещения в месеца на детето...." както и на чл.27,ал.11,изр.последно,както е на чл.27,ал.,чл.27,ал.10 и чл.27,ал.13 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Златица № / на Общински съвет Златица.

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия МИРЕЛА ДОБРЕВА - ГЕОРГИЕВА

Образувано на 28.09.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание: 23.01.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС - Златица.

 

Административно дело 976/ 2018

По Протест на осн.чл.186, ал.2, във вр.чл.185 от АПК  на Окръжна прокуратура - София срещу

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение 49 по протокол № 3/22.12/2011 на Общински съвет Горна Малина.

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

 ДОКЛАДЧИК Съдия КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА

Образувано на 01.10.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание: 23.01.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС - Горна Малина

 

Административно дело 1038/ 2018

По Протест на осн. чл. 186, ал.2 вр.чл.185 от АПК на Окръжна прокуратура - София срещу

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Костинброд, приета с Решение 224 по протокол № 15/ 07.11/2008 на Общински съвет – Костинброд.

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия ВЕРГИНИЯ ДИМИТРОВА

Образувано на 16.10.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание: 13.02.2019 10:00 ч.

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС - Костинброд

 

Административно дело 1042/ 2018

По Протест на осн. чл. 186, ал.2 вр.чл.185 от АПК на Окръжна прокуратура - София срещу

т.2080 от предложение №2 към Наредба №3 за реда за определянето и администрирането на местните такси и цени на усуги на територията на община Драгоман,прита с Решение № 245 по протокол 12/ 15.12/2017 на Общински съвет – Драгоман

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия МИЛКА ЗДРАВКОВА ВАРНОВА - ИТОВА

Образувано на 19.10.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание:

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС - Драгоман

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия:/М. Итова/

 

Административно дело 1043/ 2018

По Протест на осн. чл. 186, ал.2 вр.чл.185 от АПК на Окръжна прокуратура - София срещу

Правилник за организацията и дейността на Обс -Елин Пелин,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с Решение № 103 по протокол 7/14.02/2008 на Общински съвет Елин Пелин

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия МИРЕЛА ПЕТРОВА ДОБРЕВА - ГЕОРГИЕВА

Образувано на 19.10.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание:

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС – Елин Пелин

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия:/М. Георгиева/

 

Административно дело 1044/ 2018

Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество,приета с Решение № 12 по протокол 3/ 28.02/2013 на Общински съвет - Пирдоп

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия МАРИЯНА МИКОВА ЛАЗАРОВА - КАБАКЧИЕВА

Образувано на 19.10.2018 г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание:

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС – Пирдоп

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия:/М. Лазарова/

 

Административно дело 1045/ 2018

Наредба №1 за обществения ред,поддържане на чистотата и опазване на общински имоти на територията на община Драгоман ,приета с Решение № 138 по протокол 14/ 02.09 /2008 на Общински съвет - Драгоман

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия ВЕРГИНИЯ ЕВЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

 Образувано на 19.10.2018 г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание:

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС – Драгоман

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия: /В. Димитрова/