РЕГИСТЪР НА ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

РЕГИСТЪР НА ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС РАЗГЛЕЖДАНИ

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-СОФИЯ ОБЛАСТ

 

ДЕЛО

МАТЕРИЯ

ОСПОРВАЩ

ПРЕДМЕТ НА ОСПОРВАНЕ

СТАТУС

Адм. дело

200/2020

АПК

" Ролпласт Груп " АД представлявано от изп.директор Светлин Николчев

Министъра на икономиката № / на

 

Адм. дело

183/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №3 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Копривщица № / на Общински съвет-Копривщица

 

Адм. дело

182/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Правилник за реда и условията за отпускане на финасова помощ за новородено дете в община Елин Пелин № / на

насрочено

за 15.04.2020

Адм. дело

179/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на община Костенец,приета с Решение № 36 по протокол 5/25.04/2019 на Общински съвет-Костенец

 

Адм. дело

172/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №1/14.02.2008 г.за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Годеч,приета с решение  № 20 по протокол 2/14.02/2008 на Общински съвет-Годеч

 

Адм. дело

168/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарната безопасност на територията на община Божурище,приета с Решение № 6 по протокол 6/28.05/2009 на Общински съвет- Божурище

 

Адм. дело

167/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге,приета с Решение № 61 по протокол 5/11.03/2010 на Общински съвет-Своге

насрочено

за 08.04.2020

Адм. дело

153/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Ботевград,приета с Решение № 43 по протокол 3/28.02/2008 на Общински съвет-Ботевград

насрочено

за 08.04.2020

Адм. дело

119/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Самоков,прита с Решение № 690 по протокол 19/28.03/2013 на Общински съвет-Самоков

насрочено

за 01.04.2020

Адм. дело

106/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ихтиман № / на Общински съвет-Ихтиман

насрочено

за 04.03.2020

Адм. дело

97/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №4  за осигуряване на обществения ред,опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч,приета с Решение № 59 по протокол 6/22.05/2008 на Об

насрочено

за 15.04.2020

Адм. дело

92/2020

ИК

Георги Цветанов Георгиев

Решение № 232/27.12/2019 на ОИК – Ботевград

Прекратено/

31.01.2020

Адм. дело

67/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за гробищните паркове на територията на община Ихтиман № / на Общински съвет -Ихтиман

насрочено

за 18.03.2020

Адм. дело

64/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №14 за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Етрополе,приета с Решение № 57 по протокол 7/31.07/2003 на Общински съвет -Етрополе

насрочено

за 04.03.2020

Адм. дело

57/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Костинброд,приета с Решение № 87/16.03/2012 на Общински съвет-Костинброд

насрочено

за 15.04.2020

Адм. дело

17/2020

изборен кодекс

Политическа партия " Обединена Социалдемокрация" представлявано от Йордан Г

Решение      № 232/27.12/2019 на ОИК-Ботевград

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 17/2020 год. по описа на Административен съд София-област към адм. дело № 16/2020 год. по описа на Административен съд София-област, І-ви състав за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.

Адм. дело

16/2020

изборен кодекс

Политическа партия " Движение инициатива за ботевградска община" представлявана от Маргарита Кирова

Решение    № 232/27.12/2019 на ОИК-Ботевград

Решено/

20.01.2020

(Изпратено по жалба във ВАС)

Адм. дело

9/2020

ЗОДОВ

Айсел Ибрямова Алиева и Анифе Айселова Ибрямова действаща със съгласието на родител и законен представител Айсел Алиева

Агенция " Социално подпомагане" към Министерство на труда и социалната политика № / на

Прекратено/

30.01.2020

Адм. дело

7/2020

изборен кодекс

ПП " Герб" чрез Николина Панайотова Ангелкова

Решение № 232/27.12/2019 на Оик-Ботевград

Прекратено/

06.01.2020

Адм. дело

1606/2019

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.59,ал.4 и ал.5 от Наредба за определяне на местни данъци на територията на община Пирдоп,приета с Решение  № 6 по протокол 1/ 17.01/2008 на Общински съвет - Пирдоп

насрочено за 12.02.2020

Адм. дело

1576/2019

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №1 за обществен ред,сигурност и опазване на общинската собственост на територията на община Копривщица,приета с Решение № 56 по протокол 4/28.01/2016 на Общински съвет-Копривщица

насрочено за 12.02.2020

Адм. дело

1552/2019

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Правилник за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от находище на минерални води -изключителна държавна собственост,предоставено безвъзмездно за управление и ползване на община Долна баня,приет с решение № 112 по протокл 17/20.11/2012 на Общински съвет -Долна баня

насрочено за 05.02.2020

Адм. дело

1551/2019

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Инструкция за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от находища на минерални води -изключителна държавна собственост,предоставено безвъзмездно за управление и ползване на община Костенец,утвърдена със Заповед № РД-332/15.09/2011 на Кмета на Община Костенец

насрочено за 04.03.2020

Адм. дело

1491/2019

подзаконов нормативен акт

ДФ "ИМОБИЛЕН" ЕООД

протест срещу

№ т. 3.3 от  Решение № 205 от Протокол № 13/14.12.2015 г. / на Общински съвет - Драгоман

насрочено за 19.02.2020

Адм. дело

1459/2019

изборен кодекс

Валентин Мирчов Милушев регистриран като кандидат за кмет на община Самоков

Решение №157 -МИ/28.10.19 г.,допълнено с Решение № 174-МИ/01.11/2019 на ОИК-Самоков

Решено/

16.12.2019

(изпратено по жалба във ВАС)

Адм. дело

1446/2019

изборен кодекс

ПП "ГЕРБ" чрез Людмил Павлов Христов общински ръководител на местната структура на ПП Герб за община Сливница

Решение за избиране на общински   съветници № 88/28.10/2019 на ОИК-Сливница

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1446/2019г. за разглеждане и решаване в едно производство с адм. дело № 1438/2019г., като адм. дело № 1446/2019г. следва да продължи под номера на по-рано заведеното  адм. дело № 1438/2019г.

Адм. дело

1445/2019

изборен кодекс

Божидар Каменов Горянов -кандидат за общински съветник в община Сливница от Местна коалиция " МИР" /БСДП; МИР/

Решение  на резултатите от изборите за общински съветници № 88/28.10/2019 на ОИК -Сливница

СЪЕДИНЯВА адм. дело № 1445/2019г. за разглеждане и решаване в едно производство с адм. дело № 1438/2019г., като адм. дело № 1445/2019г. следва да продължи под номера на по-рано заведеното  адм. дело № 1438/2019г.

Адм. дело

1438/2019

изборен кодекс

Марин Василев Павлов

Решение за избиране на общински съветници № 88/28.10/2019 на ОИК-Сливница

Решено/ 09.12.2019

(изпратено по жалба във ВАС)

Адм. дело

1222/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.26 в частта относно ".....събиране,транспортиране.."както и на чл.46 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Златица,приета с Решение  № 463 по протокол 45/30.06/2014 на Общински съвет -Златица

Решено/

06.01.2020

Адм. дело

1218/2019

 

ЗКН

Иван Иванов Радойков

ЗПАМ с вх. № 94-00-428/03.07/2019 на гл.инспектор в ГД " Инспекторат за опазване на културното наследство"

Решено/ 03.12.2019

(Изпратено по жалба във ВАС)

Адм. дело

1207/2019

 

ЗОДОВ

" ЕЛНАДЗОР " ООД

искова молба срещу

ОБЩИНА      ПРАВЕЦ

насрочено за 26.02.2020

Адм. дело

1206/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №1 за обществения ред на територията на община Сливница № / на Общински съвет Сливница

Решено/

09.01.2020

Адм. дело

1201/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград,приета с Решение № 6 по протокол 1/31.01/2008 на Общински съвет -Ботевград

Решено/

10.01.2020

(Изпратено по жалба във ВАС)

Адм. дело

1200/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Етрополе приета с Решение № 43 по протокол 5/14.02/2008 на Общински съвет Етрополе

насрочено за 29.01.2020

Адм. дело

1175/2019

 

ЗОДОВ

Илиян Димитров Георгиев

искова молба срещу

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

насрочено

11.03.2020

Адм. дело

974/2019

 

ЗОДОВ

ЕТ "АЛЕКС - АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ" искова молба срещу

ОДМВР -София

Решено

  20.12.2019

(изпратено по жалба във ВАС)

Адм. дело

876/2019

 

ЗОДОВ

Станка Йотова Пешева

искова молба срещу

Българска народна банка ФГВБ и Народно събрание № / на

СПРЯНО

 на

25.11.2019

Адм. дело

665/2019

ЗОДОВ

Георги Пламенов Петков

искова молба срещу

ОДМВР -София

Решено /

20.06.2019

(изпратено по жалба във ВАС

Адм. дело

571/2019

ЗОДОВ

" ХОЛИД " ЕООД

искова молба срещу

 

Българска агенция по безопасност на храните

Прекратено/

17.12.2019

(Изпратено по жалба във ВАС)

Адм. дело

569/2019

ЗОДОВ

" БУЛСИСТЕМ АФ" ЕООД искова молба срещу

Държавен фонд " Земеделие"

Решено/ 25.10.2019 (Изпратено по жалба във ВАС)

 

 

 

Административно дело 505 / 2019

Образувано на 27.03.2019 по искова молба на „Тера Юг“ ЕООД Самоков, срещу Министерството на земеделието и храните

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Желязкова

Насрочено е заседание за 12.02.2020 10:00

Делото е с особен обществен интерес ЗОДОВ

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Желязкова

 

 

Административно дело 463 / 2019

Образувано на 19.03.2019 по искова молба на осн чл.1, вр.чл.4 от ЗОДОВ на Росен Григоров Георгиев срещу ОДМВР София

ДОКЛАДЧИК съдия Полина Богданова-Кучева

Решено на 24.06.2019  Изпратено по жалба във ВАС

Делото е с особен обществен интерес – ЗОДОВ

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Полина Богданова-Кучева

 

  

Административно дело 390/ 2019

Образувано на 05.03.2019 по искова молба на „ Агровал БГ " ЕООД чрез адв. дружество „Зарева и Златева" срещу Българска агенция за безопасност на храните

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Прекратено на 13.12.2019 10.00  Изпратено по жалба във ВАС

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

 

Административно дело 335 / 2019

Образувано на 21.02.2019 Подател "Централна консултанска компания" ООД и "Гудуил Консултинг" ЕООД срещу Решение № 1383/13.12.2018 на Комисия за защита на конкуренцията

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес по ЗЗК

Насрочено заседание на 07.04.2020

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова