РЕГИСТЪР НА ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

РЕГИСТЪР НА ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС РАЗГЛЕЖДАНИ

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-СОФИЯ ОБЛАСТ

 

ДЕЛО

МАТЕРИЯ

ОСПОРВАЩ

ПРЕДМЕТ НА ОСПОРВАНЕ

СТАТУС

Адм.дело

920/2021

ЗДС

" ТРИНВЕКО БГ " АД представлявано от Росица Трайкова

Решение     № 558/30.07/2021 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

Адм.дело

911/2021

ЗМСМА

Областен управител на Софийска област

 

Решение  № 229 по протокол № 29/19.08/2021 на Общински съвет- Златица

 

Адм.дело

910/2021

ЗМСМА

Областен управител на Софийска област

Решение №228/19.08.2021 г. по протокол № 29/19.08/2021 на Общински съвет- Златица

 

Адм.дело

831/2021

ЗДС

Венета Стоилова Сарафова и др.

Решение № 558/30.07/2021 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

Адм.дело

708/2021

ЗОДОВ

Адриян Иванов Кърпаров

№ / на ОД на МВР-София област

 

Адм.дело

681/2021

ЗОДОВ

Мария Николова Кичева

№ / на ОДБХ-Софийска област

 

Адм.дело

648/2021

ЗОДОВ

Николай Иванов Дудов едноличен собственик на ЕТ "Николай Дудов"

Областна дирекция по безопасност на храните -София № / на

 

Адм.дело

626/2021

ЗОДОВ

Денислав Константинов Константинов и др.

№ / на ДНСК

 

Адм.дело 535/2021

АПК

 

" Интерскай "АД представлявано от

 

Разпореждане за създаване на запаси за извънредни ситуации № Р-12-98/28.04/2021 на зам.-председателя на Държавна агенция " Държавен резерв и военновременни запаси"

 

Адм.дело 516/2021

П.Н.А

 

Група интелектуалци /Илия Масларски Константин Панев Анжелино Димитров и Димитър Стойчев/

 

Решение №18/ 18.12.2019 г. във вр.с чл.17 от Наредба №12 за определянето и администрирането  на местните такси и услуги на територията на община Самоков № / на Общински съвет Самоков

 

Адм.дело 497/2021

ЗУТ

Спас Кирилов Анков и Димитър Кирилов Анков

 

Заповед № 01-617/07.04/2021 на Кмета на Община Самоков

 

Адм.дело 475/2021

ЗОДОВ

Лиляна Димитрова Лещарова, Тодор Николаев Гергов и Стефан Атанасов Станоев

 

Община Елин Пелин      № / на

 

 

прекратено на 25.05.2021 г

Адм.дело 458/2021

ЗОДОВ

Димитър Велков Гюров

 

№ / на ОДМВР-София

насрочено за 6.07.2021 г

Адм.дело 457/2021

ЗОДОВ

Димитър Велков Гюров

 

№ / на ОДМВР-София

 

Адм.дело 381/2021

ЗОДОВ

 

Християн Сашов Апостолов

 

ОДМВР-София      

насрочено за 25.06.2021 г

Адм.дело 366/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

чл.7 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество № / на Общински съвет-Златица

 

Адм.дело 335/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

чл.5,ал.1 от Наредба №8 за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество  № / на Общински съвет-Драгоман

насрочено за 2.06.2021 г

Адм.дело 315/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

чл.5,ал.1 -3 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество № / на Общински съвет Самоков

 

насрочено за 23.06.2021 г

Адм.дело 314/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

л.5,ал.1 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имуществоо на територията на община Божурище № / на Общински съвет Божурище

насрочено за 9.06.2021 г.

Адм.дело 313/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

чл.5,ал.1 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество № / на Общински съвет Копривщица

 

насрочено за 15.09.2021 г

Адм.дело 312/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

чл.5,ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за общинската собственост  № / на Общински съвет-Етрополе

 

 

насрочено за 9.06.2021 г

Адм.дело 298/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

чл.4,ал.1 и 2 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество № / на Общински съвет-Ботевград

 

насрочено за 2.06.2021 г

Адм.дело 295/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

 

чл.8,ал.1 и 2 от Наредба за общинската собственост № / на Общински съвет-Пирдоп

 

 

насрочено за 9.06.2021 г.

Адм.дело 292/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона" представлявано от Председателя Юлия Ненчева

 

чл.4,ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество № / на Общински съвет-Мирково

 

 

насрочено за 9.06.2021 г.

Адм.дело 286/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона" представлявано от Председателя Юлия Ненчева

 

чл.8,ал.1 и 2 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество № / на Общински съвет-Чавдар

 

Адм.дело 263/2021

ЗОДОВ

Галина Христова Цачева

№ / на ОДМВР БЛАГОЕВГРАД

насрочено за 11.05.2021 г

Адм.дело 262/2021

ЗОДОВ

Банчо Веселинов Кацаров

 

№ / на ОДМВР БЛАГОЕВГРАД

с указания от 30.04.2021 г

Адм.дело 248/2021

ЗОДОВ

Георги Иванов Бельов

 

№ / на ОДМВР БЛАГОЕВГРАД

насрочено за 21.04.2021 г

Адм.дело 209/2021

ИК

Станислав Тодоров Трифонов представляващ партия " Има такъв народ"

 

Решение №74-НС/02.03.2021 г.на РИК, потвърдено с решение № 2169-НС/04.03/2021 на Централна избирателна комисия

решено на 10.03.2021 г

Адм.дело 202/2021

ЗОДОВ

Александрина Веселинова Иванова

 

№ / на ОДМВР БЛАГОЕВГРАД

насрочено за 13.05.2021 г

Адм.дело 156/2021

ЗОДОВ

Евгени Пламенов Байраков

 

№ / на ОД на МВР – София

насрочено за 16.06.2021 г

Адм.дело 134/2021

ЗОДОВ

Христо Александров Мишев

 

№ / на ОДМВР – София

 

насрочено за 19.04.2021 г

Адм.дело 11/2021

ЗОДОВ

" ФОКУС -05" ООД

 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ № / на

 

решено на 24.03.2021 г

Адм.дело 230/2021

ИК

Антоанета Георгиева Мечкарова

Решение №080-МИ /08.03.2021 г. и Решение № 081-МИ/08.03/2021 на ОИК-Пирдоп

насрочено за 8.04.2021 г

Адм.дело 126/2021

подзаконов нормативен акт

Прокурор при Районна прокуратура -Ботевград

 

Правилник за финасовото подпомагане на изследвания и процедури,свързани с лечение на безплодие на лица,двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми,живеещи на територията на община Ботевград,приет с Решение № 244/29.10/2020 на Общински съвет -Ботевград

насрочено за 26.05.2021 г

Адм.дело 209/2021

ИК

Станислав Тодоров Трифонов -представляващ партия "Има такъв народ"

 

Решение №74-НС/02.03.2021 г.на РИК, потвърдено с решение № 2169-НС/04.03/2021 на Централна избирателна комисия

решено на 10.03.2021 г

Адм.дело 68/2021

МС

" Технотрейд Консулт Стандарт "ООД

 

Решение           № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

решено на 2.03.2021 г.

Адм. дело 60/2021

МС

"Соларис -М " ООД

 

Решение    № 633/04.09./2020 на Министерски съвет

решено на 24.03.2021 г.

Адм.дело 1292/2020

МС

"ХЕРОС–М" ООД

 

Решение № 633/04.09.2020 на Министерски съвет

прекратено на 20.01.2021 г.

Адм.дело 1284/2020

подзаконов нормативен акт

Фондация "Гринберг“

 

чл.14 от Наредба за организация и контрол на паркирането на община Своге,приета с Решение № 682 по протокол 47/04.06/2018 на Общински съвет-Своге

прекратено на 12.05.2021г.

Адм.дело 1283/2020

подзаконов нормативен акт

Фондация "Гринберг“

 

Наредба за престой и паркиране на превозни средства,управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Костинброд,приета с Решение № 738/25.07/2014 на Общински съвет-Костинброд

решено на 18.03..2021 г.

Адм.дело 1282/2020

подзаконов нормативен акт

Фондация "Гринберг“

 

Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Костинброд,приета с Решение № 159/31.03/2016 на Общински съвет -Костинброд

насрочено за 24.02.2021 г.

Адм.дело 1271/2020

МРРБ

Весела Красимирова Дончева и др.

 

Заповед № РД-02-15-182/04.10.г/2019 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

насрочено за 10.05.2021 г.

Адм.дело 1244/2020

МС

ЕТ " Андис Експорт-Импорт-Александър Антонов"

Решение       № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

решено на 25.01.2021 г.

Адм.дело 1234/2020

МС

" Камеранс "ООД

Решение         № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

решено на 17.02.2021 г.

Адм.дело 1195/2020

МС

Стефан Георгиев Божинов

Решение     № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

насрочено за 11.01.2021 г.

Адм.дело 1180/2020

МС

Милена Михайлова Милева - Вутова

Решение  № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

Насрочено за 29.01.2021 г.

Адм.дело 1169/2020

МРРБ

Община Ботевград

Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ №

прекратено на 26.11.2020

Адм.дело 1168/2020

МЗХГ

Община Етрополе

Министерство на земеделието,храните и горите   №

насрочено за 15.03.2021 г.

Адм.дело 1167/2020

МС

Елка Борисова Михайлова

Решение № 702/01.10. № 2020/ на Министерски съвет

 

насрочено за 11.01.2021 г.

Адм.дело 1164/2020

МС

"А.В.Д.ХОЛИДЕЙС" ЕООД

Решение № 633/04.09.2020 на Министерски съвет

насрочено за 03.12.2020 г.

Адм.дело 1163/2020

МС

Александър Владимиров Димитров

Решение 633/04.09.2020 на Министерски съвет

насрочено за 13.01.2021 г.

Адм.дело 1162/2020

МС

Весела Красимирова Дончева

Решение  № 633/04.09.2020 на Министерски съвет

решено на 18.12.2020 г.

Адм.дело 1128/2020

ЗОДОВ

Йорданка Стоянова Йорданова -Лазарова

Агенция " Митници" № / на

решено на 31.03.2020 г.

Адм.дело 1127/2020

МС

"Зет и Ем Прайвит КО" ООД представлявано от управителя Николай Младжов

Решение № 633/04.09.2020 на Министерски съвет

решено на 29.01.2020 г.

Адм.дело 1123/2020

МС

Ели Григорова Петрова и Бойка Григорова Димитрова

Решение      № 633/04.09.2020 на Министерски съвет

решено на 15.01.2021 г.

Адм.дело 1121/2020

МС

" КЛМ ИММО" ООД

Решение № 633/04.09   /2020 на Министерски съвет

насрочено за 12.01.2021 г.

Адм.дело 1115/2020

МС

Тамим Хамади и Батул Алабас

Решение № 633/04.09    /2020 на Министерски съвет

решено на 12.01.2020 г.

Адм.дело 1113/2020

МС

Георги Станимиров Георгиев

Решение    № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

 

прекратено на 12.11.2020

Адм.дело 1110/2020

МС

„К И А ОЙЛ" ООД  представлявано от управителя Адриян Михайлов

Заповед № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

решено на 14.12.2020 г.

Адм.дело 1085/2020

МС

Дончо Георгиев Дончев

Решение № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

спряно на 18.12.2020 г.

Адм.дело 1080/2020

МС

Мая Симеонова Ламбева

Решение № 702/01.10/2020 на Министерски съвет

прекратено на 18.12.2020 г.

Адм.дело 1057/2020

МС

"Зелен свят 2003" ЕООД представлявано от Ясен Наков

Решение № 55/28.01/2016 на Министерски съвет

решено на 8.12.2020 г.

Адм.дело 1019/2020

подзаконов нормативен акт

ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ

 

Правилник за организацията и дейността на общински съвет Копривщица, приет с Решение № 14 по протокол 4/16.12/2019 на Общински съвет-Копривщица

решено на 14.12.2020

Адм.дело 1009/2020

ЗМСМА

Илия Масларски, Константин Панев, Димитър Стойчев, Анжелино Димитров и Славчо Георгиев

Изричен отказ № писмо № 95-00-4#2/24.08. /2020 на Областен  управител на Софийска област

Прекратено на 13.11.2020

Адм.дело 957/2020

ЗМСМА

Кмета на община Златица

Заповед № ОА-159/01.09/2020 на Областен управител на Софийска област

прекратява - 01.10.2020

Адм.дело 956/2020

ЗМСМА

Кмета на община Златица

Заповед № ОА-158/01.09/2020 на Областен управител на Софийска област

прекратява - 30.09.2020

Адм.дело 955/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

протест срещу

чл.51,ал.8 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Долна баня,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с Решение № 103 по протокол 11/18.09/2018 на Общински съвет -Долна  баня

Решено на 11.11.2020 г.

Адм.дело 950/2020

подзаконов нормативен акт

Прокурор при Софийска окръжна прокуратура

чл.85,ал.4 от Правилиник за организацията и дейността на Общински съвет-Ихтиман,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с Решение № 62 по протокол 6/26.03/2020 на Общински съвет -Ихтиман

насрочено за 16.12.2020

Адм. дело

873/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за регистрацията,стопанисването и контрола на кучета в община Мирково-Алтернативно против - чл.2,чл.12,ал.15 и ал.16,чл.13 ал.1 и ал.7 и чл.18,приета с Решение  № 116 по протокол 8/27.05/2020 на Общински съвет-Мирково

решено на 02.12.2020

Адм. дело

854/2020

подзаконов нормативен акт

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-БОТЕВГРАД

 протест срещу

чл.40 ,т.4 и чл.40,т.20 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ботевград,приета с Решение № 23/27.02/2003 на Общински съвет-Ботевград

прекратено с определение на 29.10.2020

Адм. дело

790/2020

ЗОДОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ АРШИНКОВ

искова молба срещу

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

насрочено за 07.12.2020

Адм. дело

765/2020

подзаконов нормативен акт

ФОНДАЦИЯ

" ГРИНБЕРГ"

Инструкция за режим на преференциално паркиране на МПС,превозващи хора с увреждания на територията на община Правец ,приета с Решение № 59/01.03/2013 на Общински съвет-Правец

насрочено за 02.12.2020

Адм. дело

745/2020

подзаконов нормативен акт

ФОНДАЦИЯ

" ГРИНБЕРГ"

Наредба за престой и паркиране на превозни средства,управлявани  или превозващи хора с увреждания на територията на община Долна баня,приета с Решение № 114/17.11/2020 на Общински съвет-Долна баня

насрочено за 09.12.2020

Адм. дело

682/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин № / на Общински Съвет Елин Пелин

спира производството до влизане в сила на решение по д.№ 182/20 г. на АССО

Адм. дело

561/2020

ЗМСМА

" ФИНТЕХ" ООД представлявано от управителя Пенка Радева

срещу

Решение №31 по протокол № 4/30.12/2019 на Общински съвет -Елин Пелин

прекратено на 10.11.2020

Адм. дело

508/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.11,чл.15,чл.46,ал.1,чл.52 ал.1,.т.4 от Наредба за определяне на местните данъци на община Божурище, № / на Общински съвет -Божурище

насрочено за 04.11.2020

Адм. дело

503/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Чл.6 от Наредба №1 за обществения ред  на  територията на община Божурище № / на Общински съвет-Божурище

Решено-14.10.2020 г.

Адм. дело

497/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.15,чл.32 ал.4,чл.40 ал.3,чл.41 ал.8 и ал.9,чл.52 ал.1,т.4,чл.58 ал.4 и ал.5,чл.64 ал.2 от  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Челопеч,приета с Решение № 23 по протокол 4/30.01/2008 на Общински съвет-Челопеч

Решено-06.10.2020 г.

Адм. дело

478/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.58,ал.4 и ал.5 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Костинброд № / на Общински съвет-Костинброд

прекратено-27.10.2020 г.

Адм. дело

468/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.8,ал.4 и чл.11,ал.1,б."ж" от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Божурище,приета с Решение № 67 по протокол 11/28.08/2008 на Общински съвет- Божурище

прекратено на 14.10.2020

Адм. дело

440/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.36, ал. 3, чл. 45, ал. 2, ал. 8 и ал. 9, чл. 56, ал. 1,т.2 и т.4 от Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Пирдоп № / на Общински съвет - Пирдоп

Решено/

 11.08.2020

Адм. дело

439/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елин Пелин № / на Общински съвет - Елин Пелин

прекратено на 23.09.2020

Адм. дело

437/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Златица № / на Общински съвет-Златица

 насрочено за 11.11.2020 г.

Адм. дело

390/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.11,чл.40,ал.8,ал.9,чл.43 ал.1 и ал.3,чл.49 ал.1 т.4 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Горна Малина,приета с Решение № 85 по протокол 6/31.07/2019 на Общински съвет - Горна Малина

Решено /

31.07.2020

Адм. дело

366/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Чавдар, приета с решение № 39 по протокол № 5 от 30.01.2020 г. № / на Общински съвет - Чавдар

прекратено на 06.10.2020 г.

Адм. дело

363/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба № МД 1 за определяне размера на местните данъци през 2008  г. на територията на Община чавдарприета с решение № 23 по Протокол №4/31.01./2008 на Общински съвет Чавдар

прекратено с определение- 06.10.2020 г.

Адм. дело

327/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков, приета с Решение № 1697 по протокол 38/23.12/2010 на Общински съвет-Самоков

прекратено с определение 05.10.2020

Адм. дело

316/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.49,ал.6 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец,постоянните комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с Решение № 18 по протокол 3/01.03/2019 на Общински съвет Костенец

прекратено с определение от 01.07.2020

Адм. дело

288/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Антон,приета с Решение № 186 по протокол 14/28.01/2009 на Общински съвет-Антон

Решено/ 30.07.2020

Адм. дело

254/2020

подзаконов нормативен акт

ГРУПА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ протест срещу

Решение №18/18.12.2019 г.във вр.с чл.17 от Наредба №12 и Решение № 15/18.12/2019 на Общински съвет-Самоков

Решено-14.10.2020 г.

Адм. дело

240/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №3 за пожарната безопасност  на територията на община Сливница,приета  с Решение № 93 по протокол 8/29.04/2009 на Общински съвет - Сливница

Решено/

08.07.2020

Адм. дело

233/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарна безопасност на територията на община Челопеч,приета с Решение № 336 по протокол 44/28.02/2007 на Общински съвет-Челопеч

Решено

/ 06.07.2020

Адм. дело

223/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Сливница,приета с Решение  № 24 по протокол 2/12.02/2008 на Общински съвет-Сливница

Решено/

 09.07.2020

Изпратено по жалба във ВАС

Адм. дело

212/2020

ЗОДОВ

Иван Стоянов Стаменов

искова молба срещу

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието № / на

Прекратено/

23.06.2020

Адм. дело

200/2020

АПК

" Ролпласт Груп " АД представлявано от изп.директор Светлин Николчев

Министъра на икономиката № / на

върнато от ВАС на 07.10.2020

Адм. дело

183/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №3 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Копривщица № / на Общински съвет-Копривщица

Прекратено/ 20.07.2020

Адм. дело

182/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Правилник за реда и условията за отпускане на финасова помощ за новородено дете в община Елин Пелин № / на

Решено/

  05.06.2020

Изпратено по жалба във ВАС

Адм. дело

179/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на община Костенец,приета с Решение № 36 по протокол 5/25.04/2019 на Общински съвет-Костенец

Решено/ 25.06.2020

Адм. дело

172/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №1/14.02.2008 г.за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Годеч,приета с решение  № 20 по протокол 2/14.02/2008 на Общински съвет-Годеч

прекратено на 16.09.2020

Адм. дело

167/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге,приета с Решение № 61 по протокол 5/11.03/2010 на Общински съвет-Своге

насрочено

за 08.07.2020

Адм. дело

153/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Ботевград,приета с Решение № 43 по протокол 3/28.02/2008 на Общински съвет-Ботевград

Решено-14.10.2020 г.

Адм. дело

97/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №4  за осигуряване на обществения ред,опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч,приета с Решение № 59 по протокол 6/22.05/2008 на Об

Решено/

  08.07.2020

Адм. дело

67/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за гробищните паркове на територията на община Ихтиман № / на Общински съвет -Ихтиман

Решено/

  01.07.2020

Изпратено по жалба във ВАС

Адм. дело

57/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Костинброд,приета с Решение № 87/16.03/2012 на Общински съвет-Костинброд

прекратено-

04.11.2020 г.

Адм. дело

1491/2019

подзаконов нормативен акт

ДФ "ИМОБИЛЕН" ЕООД

протест срещу

№ т. 3.3 от  Решение № 205 от Протокол № 13/14.12.2015 г. / на Общински съвет - Драгоман

Решено/ 13.08.2020

Адм. дело

1218/2019

 

ЗКН

Иван Иванов Радойков

ЗПАМ с вх. № 94-00-428/03.07/2019 на гл.инспектор в ГД " Инспекторат за опазване на културното наследство"

Решено/ 03.12.2019

(върнато от ВАС на 12.06.2020 г.)

Адм. дело

1207/2019

 

ЗОДОВ

" ЕЛНАДЗОР " ООД

искова молба срещу

ОБЩИНА      ПРАВЕЦ

Решено/ 27.07.2020 Изпратено по жалба във ВАС

Адм. дело

1201/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград,приета с Решение № 6 по протокол 1/31.01/2008 на Общински съвет -Ботевград

Решено/

10.01.2020

(Изпратено по жалба във ВАС)

Адм. дело

1175/2019

 

ЗОДОВ

Илиян Димитров Георгиев

искова молба срещу

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

Решено

08.07.2020

Адм. дело

974/2019

 

ЗОДОВ

ЕТ "АЛЕКС - АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ"

искова молба срещу

ОДМВР -София

Решено

  20.12.2019

/върнато от ВАС на 03.12.2020 г./

Адм. дело

876/2019

 

ЗОДОВ

Станка Йотова Пешева

искова молба срещу

Българска народна банка ФГВБ и Народно събрание № / на

СПРЯНО

 на

25.11.2019

Адм. дело

569/2019

ЗОДОВ

" БУЛСИСТЕМ АФ" ЕООД

искова молба срещу

Държавен фонд " Земеделие"

Решено/ 25.10.2019 (Изпратено по жалба във ВАС)