ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК И ПРИЗОВКАР

ОБЯВА Административен съд София-област

В съответствие със Заповед № 72/11.02.2016 г. на Председателя, Административен съд София-област обявява конкурс за свободните длъжности на съдебен помощник - 1 работно място и призовкар 1 работно място.

Кратко описание на длъжността „съдебен помощник“:

Подпомага съдиите в тяхната работа. Проверява редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна. Подпомага образуването на делата и следи за спазване на законоустановените срокове. Изготвя проекти на съдебни актове. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси. Изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания. Дава мнения по дела, доклади и становища по плавни въпроси. Изпълнява и други задължения, възложени му от административния ръководител, неговите заместници, съдии и съдебния администратор.   Основна заплата се определя съгласно ЗСВ.

Основни изисквания:

1.            Висше образование по специалността право;

2.     Стаж определен в Закона за съдебната власт;

3.     Да е придобил юридическа правоспособност;

4.            Да притежава компютърна грамотност;

5.            Да познава нормативната база.

Кратко описание на  длъжността „призовкар“:

Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, координира дейността си със съдебните деловодители и другите призовкари. Отговаря навременното връчване на призовките и другите книжа, незабавно връщане на вторите екземпляри и акуратното отбелязване на причините при невръчване на призовки.

Минимален размер на основна заплата 443.00 лв        

Основни изисквания:

1.      да е български гражданин

2.      да е навършило пълнолетие

3.      Завършено средно образование;

4.    Познания по съдебна документация и разбиране значението и за съдебната система;

5.      Отлични комуникативни умения, работа с граждани и в екип;


Длъжностните   характеристики   са   на   разположение   в сградата   на  Административен съд - София област , ет.1, ст.102.

Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления, документи и декларации за допускане до втория етап;

Втори етап с допуснатите кандидати преминали първи етап - проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/.


Трети етап - събеседване само с кандидатите за длъжността „съдебен помощник", издържали втория етап от конкурса.

 

 Необходими документи:

    - Заявление за участие в конкурс;                                   

- копие от диплома за завършена степен на образование;

-копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудов стаж;

-    свидетелство за съдимост с посочена длъжност, за която се
кандидатства в оригинал /при кандидатстване за повече от една длъжност в
рамките на този конкурс, удостоверението може
да се фотокопира и завери с
подпис на кандидата/;

-  медицинско свидетелство в оригинал /при кандидатстване за повече
от една длъжност в рамките на този конкурс, удостоверението може да се
фотокопира и завери с подпис на кандидата/;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психични заболявания  /при кандидатстване за повече от една длъжност в рамките на този конкурс, удостоверението може да се фотокопира и завери с подпис на кандидата/;

-  декларация по чл.107а, ал.1 от КТ;

-  декларация по чл. 131 от Правилника за администрация в съдилищата;

-  други свидетелства, сертификати и документи, които доказват
квалификация и умения за обявената длъжност.

Формуляри от заявлението и декларациите могат да се получат в сградата на Административен съд – София област, ет.1, ст.102

 

Място за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в сградата на Административен съд – София област, ул. „Съборна“, № 7, ет.1, стая №105, служба „Регистратура“ от 15.00 ч. до 17,00 ч.

Срок за подаване на документи: 15 дни след публикуване на обявата.

 

Датата за събеседване, списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат обявени на таблото в сградата на Административен съд – София област и публикувани на интернет-страницата – Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва JavaScript поддръжка за да го видите

 

 

 

 
< Предишна   Следваща >